Consiliul de Administratie al S.C. Parc Industrial Mures S.A., societate comercială pe acțiuni cu sediul în Vidrasău – Ungheni, Platforma Industrială Nr. 1/G, jud. Mureș, anunță începerea procesului de selecție pentru postul de Director al societății, în conformitate cu dispozițiile OUG 109/2011 actualizată privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice modificată, conform procedurii de mai jos:
Procedura de selecţie a Directorului Societății PARC INDUSTRIAL MUREȘ S.A.
• CRITERII DE RECRUTARE SI SELECTARE

Cerințe generale obligatorii:
• studii universitare de licență absolvite în domeniul economic, tehnic sau al știintelor juridice;
• vechime in specialitatea studiilor minimum 5 ani;
• experiență relevantă (minim 5 ani) în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din domeniul privat care să fi avut o cifra medie de afaceri de minim 1.000.000 lei și minim 10 angajați;
• cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit);
• competențe specifice sectorului;
• cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• fară antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
• să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;
• capacitate de exercitiu deplina;
• stare de sănătate corespunzatoare postului;

Cerințe specifice care constituie avantaj :
• Absolvent(ă) al(a) unei specializări/master/doctorat în domeniile: management/ marketing/ juridic/ economic/ tehnic;
• experienta în funcții de conducere și/sau administrare al unor intreprinderi publice sau societăți private din domeniul de administrare a parcurilor industriale sau similar;
• cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională (scris și vorbit)
• carnet de conducere categoria B;
• cunoștințe operare PC (word, excel, outlook, internet).

Competențe specifice:
• Management: gândire strategică, planificare, organizare și capacitate de a lua decizii, analiză și comunicare;
• Finanţe şi contabilitate: Candidatul este familiarizat cu cerinţele guvernanţei financiare şi cu practicile contemporane de management financiar, inclusiv principiile de contabilitate financiară, audit financiar şi raportare financiară;
• Managementul riscului: Înţelege importanţa evaluării şi medierii riscurilor organizaţionale şi este familiarizat cu metodologiile şi procesele de management al riscului.
• Etică şi integritate: Se comportă cu integritate, onestitate şi transparenţă în relaţiile cu ceilalţi şi cu întreprinderea/institutia la care este incadrat;

Criterii eliminatorii:
• Inscrieri in cazierul judiciar si fiscal;
• Demiterea din functiile detinute conform legislatiei in vigoare (din domeniul public sau privat).

Criterii de evaluare:
Criterii de evaluare si selecție:

Etapa 1: Selecția candidaților pentru lista scurta

 1. îndeplinirea cerințelor minime;
 2. competențe specifice sectorului;
 3. competențe de guvernanță corporativă;
 4. existenta cerințelor specifice care constituie un avantaj

Etapa 2 – Interviu si selecția finala

 1. Viziunea candidatului privind dezvoltarea societatii;
 2. Cunoştinţe aferente legislaţiei in domeniul guvernantei corporative și din domeniul de activitate al companiei;
 3. Abilități de comunicare interpersonală;
 4. Capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora;
 5. Competențele specifice menționate în anunț;
 6. Integritatea și independența candidatului;

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

 1. Cererea de înscriere, ce cuprinde în mod obligatoriu un OPIS al documentelor dosarului;
 2. Curriculum Vitae in format Europass;
 3. Cel puţin o scrisoare de recomandare, care sa conțină numele si datele de contact ale persoanelor care ofera referințele;
 4. Declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea informaţiilor prezentate în dosarul de aplicaţie, lipsa conflictului de interese şi a situaţiilor de incompatibilitate, lipsa antecedentelor penale;
 5. Declarație cu privire la prelucrarea datelor personale
 6. Copie după actul de identitate.
 7. Copie dupa diploma(e) de studii
 8. Copie documente doveditoare a experienței solicitate (ex. carte de muncă, contracte, etc.)
 9. Adeverință medicală;
 10. Copie carnet de conducere categoria B
 11. Cazier fiscal în termen de valabilitate;
 12. – cazier judiciar în termen de valabilitate
 13. Selecția va fi organizată în 3 faze:
  Faza 1 – Verificarea dosarelor candidaților sub aspectul condițiilor de forma si fond;
  Faza 2 – Proba scrisă, constând dintr-o testare de cunoștințe din bibliografia recomandată. Aceasta se va desfășura la sediul SC Parc Industrial Mureș SA si va dura maxim 2 ore. Pentru promovarea probei scrise candidații trebuie să obțină cel puțin 70 de puncte din 100 de puncte posibile.
  Candidații se vor prezenta cu actul de identitate cu cel putin 10 minute înainte de începerea testării. Întârzierea candidaților duce la descalificarea automată a acestora. Folosirea mijloacelor de fraudare a testării atrage descalificarea candidatului, comisia întocmind un proces verbal în acest sens.

Bibliografie recomandată pentru proba scrisă:
Bibliografie:

 • Legea 31/1990 – privind societățile comerciale – secțiunea referitoare la societățile pe acțiuni;
 • OUG 109/2011 – privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată si HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011;
 • Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale.
 • Ordinul 296/2007 – privind aprobarea schemei de ajutor de stat regional acordat pentru investițiile realizate in parcurile industriale;
 • Legea 215/2001 – privind administrația publică locală – secțiunile privind proprietatea publică, lucrările publice, atribuțiile Consiliului local;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 – privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari;
 • Legea 53/2003 – Codul muncii – secţiunile privind incheierea si desfacerea contractelor de muncă.
 • Legea nr. 227/2015 Codul Fiscal actualizat.
 • Statutul societății Parc Industrial Mureș S.A.

Faza 3 – Interviul pentru candidații declarați admiși la proba scrisă (maxim 30 de minute).

Candidații vor fi evaluați pe baza următoarelor criterii de evaluare:

 1. COMPETENȚE
  1.1. Competențe specifice sectorului de activitate;
  1.2. Competențe profesionale de importanța strategică:
  • întelegere aprofundată a sistemelor de management a unei societăți și a cerințelor unei activități eficiente;
  • întelegerea direcțiilor strategice de dezvoltare a parcului industrial la nivel local;
  • capacitate de luare a deciziilor și de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii și angajaților acesteia;
  • capacitatea de organizare și coordonare;
  • experienta în aplicarea unor măsuri de îmbunatațire a activității;
  • alinierea cu asteptări;
  • abilități de comunicare si negociere;
  • capacitate de analiza și sinteza, inclusiv a datelor economice;
  • abilități de relaționare.
 2. INTEGRITATE ȘI REPUTAȚIE.

Procedura de desfășurare a selecției este următoarea:
Persoanele interesate pot depune, până în data de 11.07.2019 ora 16,00, la sediul societatii din Vidrasău – Ungheni, jud. Mureș, Platforma Industrială nr. 1/G, Clădirea C1, Secretariat;

Fiecare dosar depus va primi un numar de înregistrare cu data și ora depunerii. Pe fiecare dosar de candidatură se va menționa textul scris “Candidatură pentru funcția de Director General al SC Parc Industrial Mureș S.A.”, numele și prenumele candidatului, domiciliul, număr de telefon de contact, adresă de e-mail pentru corespondență. Candidații vor fi informați prin e-mail sau telefonic asupra rezultatelor fiecărei etape a procedurii de selecție. Informații suplimentare se pot solicita la numarul de telefon 0728001510, persoana de contact NAGY ISTVAN, de luni-vineri, ora 08.00-15.00 sau prin email: office@industrial-park.ro

Procedura de selecție și de evaluare se realizează cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței, tratamentului egal și al asumării răspunderii, cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al PARC INDUSTRIAL MUREȘ S.A și este publicată pe site-ul societății www.industrial-park.ro.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment